Download algemene voorwaarden

Herroeppingsrecht:

6 APRIL 2010. - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.
Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.


Artikel 1.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Amandine by LRdesign worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Amandine by LRdesign werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Amandine by LRdesign.

Artikel 2.

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Amandine by LRdesign niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst.

Artikel 3.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan Amandine by LRdesign te worden meegedeeld binnen een termijn van 5 dagen na de levering of factuur. Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Amandine by LRdesign.
Indien binnen deze termijn van 5 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft.


Artikel 4.

De aansprakelijkheid van Amandine by LRdesign is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. Amandine by LRdesign is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever of enige derde. Amandine by LRdesign heeft altijd de keuze het werk te herdoen dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen.

Artikel 5.

De opdracht noch de levering omvat, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige overdracht noch afstand van intellectuele rechten of eigendomsrechten. Al het fotomateriaal/opmaakmateriaal door Amandine by LRdesign gemaakt blijft eigendom van Amandine by LRdesign en mag niet gebruikt worden door de opdrachtgever voor andere doeleinden zonder toestemming.

Artikel 6.

Amandine by LRdesign kan op elk moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen.

Artikel 7.

Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 8.

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij gevestigd is en dit volgens de keuze van de eiser.